Apolloweg 328, 8239 DC Lelystad

Voor iedere vraag
een antwoord op maat

Neem contact op

Ri-Fa Verwarmings- & Loodgieterswerk (Kamer van Koophandel: KvK 39077442), hierna te noemen Ri-Fa, verleent u hierbij toegang totwww.rifaverwarmings.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Ri-Fa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie opwww.rifaverwarmings.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een con- creet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ri-Fa.

Beperkte aansprakelijkheid

Ri-Fa spant zich in om de inhoud vanwww.rifaverwarmings.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.rifaverwarmings.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ri-Fa.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.rifaverwarmings.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijk- heid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.rifaverwarmings.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ri-Fa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ri-Fa en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ri-Fa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Mocht u fouten constateren op onze website verzoeken wij u deze aan ons te melden waarna wij hierop actie kunnen ondernemen.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.